Login

Algemene voorwaarden 2018 van Korpus Habitus zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 70955506

 

 

A. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan

onder:

1. Korpus Habitus : Korpus Habitus, gebruiker van deze voorwaarden;

2. De wederpartij: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Korpus Habitus diensten afneemt of

hierover met Korpus Habitus in contact treedt;

3. Opdracht: de opdracht van de wederpartij aan Korpus Habitus tot levering van diensten, in welke vorm dan ook;

4. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Korpus Habitus zich jegens de wederpartij verbindt tot het leveren van diensten;

5. Diensten: alle ter uitvoering van een overeenkomst door Korpus Habitus voor de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden.

 

 

B. ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Korpus Habitus aan de wederpartij, op alle opdrachten van de wederpartij aan Korpus Habitus en op alle overeenkomsten tussen Korpus Habitus en de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming ook, zijn niet

van toepassing.

4. Mocht enige bepaling in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan tast dit de geldigheid

van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Nietige of vernietigde bepalingen zullen

worden omgezet in geldige bepalingen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van

de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

C. AANBIEDINGEN

1. Alle offertes van Korpus Habitus zijn vrijblijvend, tenzij

uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Een offerte waarvan de prijs meer bedraagt dan € 50.000,00 dient door ten minste een directeur van Korpus Habitus ondertekend te worden.

3. Offertes van Korpus Habitus zijn geldig gedurende twee maanden, tenzij anders is aangegeven. Een offerte kan door Korpus Habitus worden ingetrokken en/of door een nieuwe offerte vervangen worden.

4. Offertes zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte informatie, van de juistheid

waarvan Korpus Habitus mag uitgaan.

5. Indien geen overeenkomst tot stand komt, heeft Korpus Habitus het recht alle kosten welke zij heeft moeten maken om haar offerte(s) te kunnen doen in rekening te brengen bij de wederpartij.

 

D. OVEREENKOMST

1. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van een door Korpus Habitus gedane offerte door de wederpartij, nadat Korpus Habitus een aan haar verstrekte opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel nadat Korpus Habitus met uitvoering daarvan is begonnen.

2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Korpus Habitus binden Korpus Habitus niet dan nadat en voor zover deze door Korpus Habitus schriftelijk zijn bevestigd. Onder ondergeschikten worden begrepen alle medewerkers van Korpus Habitus, behalve de directeuren.

3. Overeenkomsten worden door Korpus Habitus aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de

wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt.

4. Korpus Habitus is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst zekerheid van de

wederpartij te verlangen.

 

E. PRIJZEN

 

1. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en kosten, zoals reiskosten buiten Nederland, verblijfkosten

en kosten van huur van apparatuur, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Het verstrekken van 2 rapportages is bij de prijs inbegrepen. Indien meer dan 2 rapportages worden

verstrekt, zullen hiervoor afzonderlijk kosten in rekening worden gebracht.

3. Korpus Habitus heeft het recht om, indien de prijs in een andere valuta dan de Euro is uitgedrukt, bij een stijging van de waarde van de Euro ten opzichte van deze andere valuta, de prijs evenredig te

verhogen.

 

F. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Korpus Habitus het recht,  zonder kennisgeving aan de wederpartij, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2. De wederpartij is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Korpus Habitus naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Korpus Habitus ter beschikking te stellen. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar aan Korpus Habitus ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

De gevolgen van fouten en lacunes daarin en in ontwerpen en specificaties van de wederpartij zijn

voor rekening en risico van de wederpartij.

3. Korpus Habitus mag de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat Korpus Habitus beschikt over alle door de wederpartij te verstrekken gegevens en bescheiden.

4. Korpus Habitus mag de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat door de wederpartij de door Korpus Habitus verlangde zekerheid is gesteld.

5. De wederpartij dient er voor te zorgen dat Korpus Habitus de overeenkomst ongestoord kan uitvoeren en dient 2 hiervoor de nodige voorzieningen te verschaffen. Indien en zolang de wederpartij in deze

verplichting tekortschiet mag Korpus Habitus de uitvoering van de overeenkomst opschorten.

6. Eventueel meerwerk wordt door Korpus Habitus aan de wederpartij in rekening gebracht.

 

G. LEVERINGSTERMIJNEN

 

1. Leveringstermijnen beginnen te lopen op de dag dat de wederpartij een door Korpus Habitus gedane

aanbieding heeft geaccepteerd, dat Korpus Habitus een aan haar verstrekte opdracht schriftelijk heeft

aanvaard, dan wel dat Korpus Habitus met uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

2. Leveringstermijnen worden opgeschort zolang Korpus Habitus niet beschikt over alle door de wederpartij te verstrekken informatie en gegevens, zolang de wederpartij er niet voor heeft gezorgd dat Korpus Habitus de overeenkomst ongestoord kan uitvoeren en zolang door de wederpartij niet de door Korpus Habitus verlangde zekerheid is gesteld.

3. Leveringstermijnen zijn indicatief en zijn dan ook nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij

uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Korpus Habitus zal derhalve nimmer in verzuim zijn dan nadat zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij haar een redelijke termijn is gegeven om de overeenkomst alsnog na te komen.

 

H. LEVERING

 

1. Een dienst wordt als geleverd beschouwd:

a. Wanneer Korpus Habitus hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de wederpartij kennis heeft gegeven van de voltooiing van de dienst en de wederpartij het resultaat van de dienst heeft goedgekeurd;

b. Acht dagen nadat Korpus Habitus schriftelijk aan de wederpartij heeft medegedeeld dat de dienst

voltooid is en de wederpartij heeft nagelaten het resultaat van de dienst binnen die termijn te

inspecteren;

c. Bij ingebruikneming van het resultaat van de dienst door de wederpartij, met dien verstande dat

door de ingebruikneming van een gedeelte dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

2. Kleine gebreken zullen door Korpus Habitus zo spoedig mogelijk worden hersteld en zullen de goedkeuring door de wederpartij niet in de weg staan.

3. Bij onthouding van goedkeuring is de wederpartij verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen

aan Korpus Habitus, onder opgave van redenen. Indien de onthouding van goedkeuring geschiedt op

onterechte gronden, zal dit de levering niet in de weg staan.

 

I. AKTIES

 

1. Akties terzake van de uitvoering van de werkzaamheden dienen schriftelijk te geschieden

uiterlijk binnen veertien dagen na oplevering, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Korpus Habitus terzake vervalt.

2. Bij terechte akties heeft Korpus Habitus de keuze tussen het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van door de wederpartij reeds betaalde bedragen.

3. Akties terzake van facturen dienen schriftelijk te geschieden binnen veertien dagen nadat de wederpartij de factuur heeft ontvangen.

4. Akties schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

 

J. AANSPRAKELIJKHEID

 

1. De aansprakelijkheid van Korpus Habitus en haar ondergeschikten voor tekortkomingen in de

uitvoering van de werkzaamheden is beperkt tot de in artikel I.2 omschreven verplichting, tenzij

sprake is van opzet of grove schuld van Korpus Habitus.

2. De aansprakelijkheid van Korpus Habitus voor tekortkomingen is in ieder geval beperkt tot de directe schade van de wederpartij als gevolg van de tekortkomingen.

3. De aansprakelijkheid van Korpus Habitus voor fouten bedraagt maximaal het bedrag dat Korpus Habitus terzake van de verrichte diensten bij de wederpartij in rekening heeft gebracht of zal brengen.

4. Korpus Habitus is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de wederpartij, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnaties.

5. Rechtsvorderingen ter zake van tekortkomingen dienen op straffe van verval uiterlijk binnen een jaar na (op)levering te worden ingesteld.

6. Iedere persoonlijke, buitencontractuele aansprakelijkheid van personeel van Korpus Habitus of van

door Korpus Habitus ingeschakelde derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Korpus Habitus is niet aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van het niet naleven van voorschriften door de wederpartij.

 

K. VRIJWARING

 

1. De wederpartij vrijwaart Korpus Habitus en haar ondergeschikten tegen alle aanspraken van

derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

 

L. BETALING

 

1. Betaling door de wederpartij dient te geschieden door storting op een door Korpus Habitus aan te wijzen bankrekening in Euro’s, tenzij anders is overeengekomen.

2. De wederpartij dient bij aanvang van de opdracht 50% van de koopprijs bij vooruitbetaling aan Korpus Habitus te voldoen. De resterende 50% dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

3. De wederpartij heeft geen recht op korting, verrekening of opschorting.

4. Indien betaling niet zoals overeengekomen geschiedt, zal de wederpartij van rechtswege in

verzuim zijn. De wederpartij zal alsdan aan Korpus Habitus de wettelijke rente verschuldigd zijn vanaf de datum van het intreden van het verzuim tot de dag van de algehele voldoening.

5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten van Korpus Habitus zijn voor rekening van de

wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de door de wederpartij aan Korpus Habitus verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,00. Korpus Habitus kan aanspraak maken op vergoeding van haar werkelijk gemaakte gerechtelijke (incasso)kosten.

6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het 3 langst openstaan, ook al vermeldt de wederpartij anders.

 

M. OVERMACHT

 

1. Indien Korpus Habitus als gevolg van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet

tijdig kan nakomen, is Korpus Habitus gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en is Korpus Habitus niet gehouden tot vergoeding van enige schade aan de wederpartij.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de macht van Korpus Habitus liggende omstandigheid, waardoor nakoming zonder tekortkoming niet mogelijk is, economisch redelijkerwijs onmogelijk wordt

gemaakt of anderszins nakoming redelijkerwijs niet van Korpus Habitus mag worden verwacht.

3. In ieder geval zullen als overmacht worden aangemerkt te weinig personeel, ziekte van personeel, computerstoring en brand.

4. Indien Korpus Habitus zich op overmacht beroept voor een tijdsduur langer dan twee maanden zijn zowel Korpus Habitus als de wederpartij, onverminderd het bepaalde in artikel O, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door schriftelijke mededeling hiervan aan de ander zonder tot vergoeding van schade gehouden te zijn.

 

N. OPZEGGING

 

1. Beide partijen kunnen een overeenkomst tot het leveren van diensten te allen tijde wegens gewichtige redenen schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de wederpartij, heeft Korpus Habitus recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies. Voorts is de wederpartij dan gehouden tot betaling van de tot dan toe door Korpus Habitus verrichte prestaties en tot vergoeding van de door

Korpus Habitus gemaakte kosten.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Korpus Habitus, zal Korpus Habitus desgewenst in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Korpus Habitus kosten met zich meebrengt, zullen deze voor rekening van de wederpartij komen.

 

O. ONTBINDING

 

1. Indien de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van haar bedrijf, alsmede wanneer ten laste van haar beslag wordt gelegd, heeft Korpus Habitus het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten en schade.

2. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de wederpartij geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Korpus Habitus verrichte prestaties en is de wederpartij gehouden tot betaling van de tot dan toe door Korpus Habitus verrichte prestaties.

3. Bij ontbinding van de overeenkomst op grond van het feit dat de wederpartij één of meer van haar

verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen, zal de wederpartij een terstond opeisbare boete aan Korpus Habitus verschuldigd zijn van 20% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Korpus Habitus op volledige schadevergoeding en vergoeding van rente en kosten als bedoeld in artikel N.

 

P. GEHEIMHOUDING

 

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie

die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij er een wettelijke plicht bestaat tot bekendmaking van de informatie.

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de wederpartij is medegedeeld.

3. De geheimhoudingsplicht van Korpus Habitus geldt niet, indien er ernstig veiligheids- of gezondheidsgevaar voor personen dreigt.

 

Q. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Korpus Habitus de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar vervaardigde en/of verstrekte rapporten,

adviezen, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke. Deze blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of verstrekt of op andere wijze gebruikt, ongeacht of de wederpartij daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

2. De wederpartij heeft enkel het recht het onder het voorgaande lid genoemde te vermenigvuldigen

voor gebruik in haar eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de overeenkomst.

3. Korpus Habitus behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

R. TOEPASSELIJK RECHT

 

1. Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

2. Niet van toepassing en uitdrukkelijk uitgesloten is het Weens Koopverdrag.

 

S. GESCHILLEN

 

Alle geschillen tussen Korpus Habitus en de wederpartij zullen, voorzover behorend tot de competentie van de rechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant 2018.

 

Nieuwsbrief